Условия(та) за ползване


ДАННИ НА ТЪРГОВЕЦА


Бодикс ЕООД е еднолично ограничено-отговорно дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130442954, със седалище гр. София 1612, р-н Красно Село, ул. Царево Село No 1, ет.6, ат.1; телефон за връзка: 0898 625 825 (понеделник-петък: 7.30-19.30, събота: 10.00-16.00, в неделя и/или в официални празнични дни може да не се отговори на обаждане); имейл: bodix@dir.bg.


ПРЕДМЕТ


С настоящите Условия на ползване (за краткост Условия) се уреждат взаимоотношенията между Бодикс EООД (за краткост Бодикс) от една страна и от друга посетителите (за краткост Клиенти - обхващащи регистрирани и нерегистрирани посетители на Сайта, независимо от целта на ползването/посещението на Сайта) на електронен магазин, достъпен на интернет адрес https://подарък.com (http://подарък.com) (за краткост Сайт).


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Настоящите Условия са задължителни и обвързват всички Клиенти на Сайта. С всяко ползване/посещение на Сайта (за разглеждане, избор и/или поръчка на продукти, както и с каквато и да е друга цел), всеки Клиент се съгласява, че се е запознал с Условията, приема ги и се задължава да ги спазва. Бодикс си запазва правото да променя и допълва настоящите Условия, а промените влизат в сила с публикуването им на Сайта. В тази връзка всеки Клиент, при всяко ползване/посещение на Сайта, се задължава да се запознава с Условията и/или техните промени (ако има такива).


Неотменна част от настоящите Условия е Политиката за поверителност на Бодикс - за по-голяма яснота обособена в отделна секция.


Бодикс се стреми да осигури достоверност и пълнота на информацията, представена на Сайта. Въпреки това е възможно да се допуснат грешки и Бодикс не може да даде абсолютна гаранция за достоверността и пълнотата на предоставената информация. Бодикс си запазва правото да поправя, добавя или премахва без предварително уведомление информация на Сайта. Изображенията на продуктите в Сайта имат информативен и насочващ характер. Характеристиките и/или цените на продуктите, описани в Сайта, могат да бъдат променени от Бодикс по всяко време и без предварително уведомление. Информацията и описанието на продуктите на Сайта може да са непълни и/или да съдържат грешки, и не представляват обвързваща оферта от Бодикс към Клиентите.


Всички продукти, включително тези, за които са обявени специални условия за продажба (промоции, намления и др.), се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори и без да е изрично отбелязано в Сайта.


Сайтът може да съдържа линкове към други
интернет сайтове. Бодикс не носи отговорност за съдържанието и политиката на поверителност на интернет сайтове, които не администрира, както и за условията на ползването им, както и за каквато и да е друга информация, съдържаща се в тях.

Бодикс не носи отговорност за настъпването на преки или непреки вреди, настъпили в резултат на ползването/посещението и/или употреба на информация от Сайта.


РЕГИСТРАЦИЯ


Клиентите имат възможност да разгледат и поръчат продуктите, представени в Сайта. Пoръчка на продукти е възможна както с регистрация (съзаване на профил) в Сайта, така и без такава регистрация. При извършване на регистрация всеки Клиент попълва регистрационна форма, в която посочва коректна информацияимена, адрес, телефонен номер и e-mail, както и данните необходими за издаването на фактура и/или протокол/и за доставка. Бодикс си запазва правото, по свое усмотрение и без уведомление, да премахва (изтрива) регистрацията на Клиенти, предоставили непълна, неточна или подвеждаща информация.


СЪГЛАСИЕ


С всяко ползване/посещение на Сайта, се приема, че всеки Клиент се е запознал и съгласил с Условията. Същевременно при извършване на регистрация или при потвърждаване на поръчка от нерегистриран Клиент(като 'Гост') се изисква и изрично потвърждение за съгласие на Клиента с Условията. С отбелязване с отметка в полето "Прочетох и съм съгласен с Условия(та) за ползване" Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Условия, изцяло ги приема и се задължава да ги спазва.


ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА


Извършването на поръчки в електронния магазин на Бодикс може да бъде направено във всеки един момент, освен в случай на временна недостъпност на Сайта (напр. за поддръжка/администриране). Избрания/те продукт/и се добавя/т в кошницата, а преди окончателното потвърждение на поръчката, Клиентът може да прегледа кошницата, да промени избора си, да коригира количеството и/или информацията за доставката и след това да потвърди поръчката си. С потвърждението на поръчка в Сайта, Клиентът се задължава да получи поръчния/те продукт/и, както и да плати цената му/им, включително в случай на частично изпълнение на поръчката. Бодикс ще уведоми Клиента за регистриране на поръчката в системата си (с изпращане на имейл или с обаждане по телефон), което уведомление няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнение на поръчката.


Бодикс има правото, по свое усмотрение, да не достави част или всички продукти от поръчката включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Бодикс уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефон. При такова частично или пълно неизпълнение на поръчка отговорността на Бодикс се ограничава до връщане на евентуално получената предварително цена на продукта/тите, който/ито няма да бъде/ат доставен/и. Във всички случаи Бодикс ще се стреми максимално да удовлетвори нуждите и изискванията на клиентите.


Договорът за покупко-продажба от разстояние между Бодикс и Клиента влиза в сила с уведомяването на Клиента (изпратено по имейл и/или чрез SMS, или с обаждане по телефона), че Бодикс е готов да изпрати поръчания/те продукт/и. Договорът се състои от настоящите Условия, предоставената от Клиента информация, поръчните от Клиента (с потвърдена от Бодикс готовност за изпращане) продукти, както и изпратените от Бодикс уведомления във връзка с поръчаните продукти. Добавянето на продукти в кошницата на Клиента не представлява поръчка или договор за покупко-продажба от разстояние, такова добавяне не поражда каквито и да е права и задължения за Клиента и/или Бодикс.


При избор на плащане чрез банков превод и неполучаване на цената на продуктите до 3 дни от датата на потвърждение на поръчката от страна на Бодикс по гореописания ред, Бодикс има право по свое усмотрение, без предизвестие и задължение за уведомление и без да дължи обезщетение/неустойка на Клиента, едностранно да анулира поръчката и да прекрати договора за покупко-продажба.


При невъзможност за свързване с Клиента (по имейл или по телефон), Бодикс има право по свое усмотрение едностранно да анулира поръчката и/или спре изпълнението й, независимо от етапа до който е достигнало изпълнението на поръчката, като в такъв случай Бодикс няма да дължи каквото и да е обезщетение/неустойка на Клиента.


Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:

- липса на наличност на поръчан продукт;

- неуспешно плащане от страна на Клиента;

- грешен или непълен адрес за доставка, телефон и/или имейл за контакт с Клиента.


ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.4 ОТ ЗЗП


На телефон 0898 625 825 ще получите пълна информация по чл.4 от ЗЗП, относно представени на Сайта продукти и/или друга необходима информация. Клиентите на Сайта са потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.


ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ


Крайната цена на поръчката представлява сбора от цените на всички поръчани продукти. Всички цени са в лева и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.


Начините на плащане, които Бодикс приема са следните:


Плащане чрез наложен платеж (или с пощенски паричен превод)при избиране на този метод за плащане от Клиента, се създава поръчка с номер и крайна цена. Плащането на поръчката се извършва при доставка (на куриера на посочения за доставка адрес или в офис на куриера за пратки до поискване).


Плащане по банков пътпри избор на този метод за плащане от Клиента, се създава поръчка с номер и крайна цена. Клиентът извършва банков превод по сметка на Бодикс, като посочи номера на поръчката като основание за превода. Валидността на поръчката е 3 дни от уведомяване на Клиента, че поръчката е обработена и готова за изпращане. Плащането се извършва по банкова сметка на Бодикс ЕООД, както следва:


Банка: БАНКА ПИРЕОС

Получател: Бодикс EООД

BIC: PIRBBGSF

IBAN: BG83PIRB74241714001993


Бодикс не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси, извън обявените от Бодикс стойности на поръчката и доставката (напр.такса за наложен платеж или банкови такси) се определят от тарифата на куриерската компания и/или обслужващата/ите транзакцията банка/и.


НАЧИН, СРОК И ЦЕНА НА ДОСТАВКА


Начините на доставка, предлагани от Бодикс са:

- доставка с куриерска фирма СПИДИ АД

- директно получаване в магазина на Бодикс на адрес гр.София 1606, ул. Ами Буе 2


Срокът на доставка до избрания от Клиента адрес на доставка е до 7 работни дни от от уведомяване на Клиента, че поръчката е обработена и готова за изпращане, а в случаите на избрано плащане по банков път – от датата на получаване на пълно плащане за поръчката. Срокът на доставка зависи от графика за обслужване на населеното място от използваната куриерска компания. Бодикс не носи отговорност за забавяне на доставката от страна на куриерската компания.


Цената за доставка на поръчката се заплаща от Клиента и се определя на база тегло, размер и дестинация, съгласно ценовата тарифа на използваната куриерска компания Спиди АД (допълнителна информация може да се получи на www.speedy.bg или на националните телефони на СПИДИ АД). Освен ако Клиента не е посочил друго, Бодикс ще изпрати готовите продукти:

- с услуга СПИДИ-поща за пратки 'до поискване' до офис на СПИДИ АД, а ако пратката не отговаря на критериите за услуга СПИДИ-поща – с икономична услуга

- с икономична услуга от офис на СПИДИ до адреса за доставка на Клиента, като Клиента ще ползва съответната отстъпка за пратки, изпратени от офис на СПИДИ


При доставка с куриерска компания, Клиентът е длъжен да провери поръчката си веднага след като я приеме от куриерската фирма – в присъствието на куриера. Всеки продукт се изпраща в подходяща опаковка, с обозначение за чупливи продукти (ако е необходимо) и задължително със застраховка за евентуални повреди при транспорт. В случай на повреден продукт задължително се съставя протокол за повредено съдържание на пратката по образец на куриерската компания. Бодикс не приема рекламации за повредени пратки, ако пратката не е проверена и не е съставен протокол (по образец на куриерската компания) за повредено съдържание на пратката.


Поръчката може да бъде взета и от горепосочения магазин на Бодикс след потвърждение от страна на Бодикс за готовност за доставка. В такъв случай плащането може да се извърши и на място в магазина – в брой или чрез ПОС-терминал при получаване на поръчката.


По свое усмотрение Бодикс може да изиска пълно или частично авансово плащане за изпълнение на поръчката, особено за поръчка на продукт/и, които ще бъдат изработени съгласно специфичните нужди и изисквания на Клиента.


ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА


На основание чл. 50 от ЗЗП, Клиент, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договор от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок от датата на доставка. Клиентът няма право на отказ на продукти (стоки и услуги) посочени в чл. 57 от ЗЗП, включително (но не само) ако са изработени по поръчка на Клиента или съобразно негови индивидуални изисквания, или които поради своето естество могат да влошат качеството си и др. Цялостна информация съгласно правото на отказ от договор от разстояние може да бъде намерена в ЗЗП.


Всеки клиент може да упражни правото си на отказ от договор за покупка като: уведоми Бодикс по имейл (bodix@dir.bg) или като попълни съответната форма за връщане на продукт в регистрацията/профила си в Сайта.


Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: не е нарушен/влошен търговския вид на продуктите и Клиентът е предоставил на Бодикс всички получени покупни документи за стоката, а именно: екземпляр на оригиналната фактура/стокова разписка и оригиналната касова бележка придружаваща доставката (за поръчки доставени чрез куриер и платени чрез наложен платеж).


В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние Клиентът трябва да изпрати или предаде стоките на Бодикс не по-късно от 14 дни, считано от изпращане на съобщението за отказ. Бодикс има право да отложи възстановяването на платените суми до получаване на стоките или до представянето на документ за изпращането им.


До момента на получаването на стоката от Бодикс, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя, вкл. ако стоката погине или бъде повредена по време на връщането й с куриерска компания. Разходите за връщане на стока с куриерска компания (вкл. цена на куриерска услуга, такси за наложен платеж, застраховка и/или опаковане) са за сметка на Клиента. Бодикс се задължава да провери пристигналата стока в присъствието на куриера и при констатирани повреди на стоката да състави протокол за повредено съдържание на пратката по образец на куриерската компания. Бодикс не възстановява платената от Клиента цена на поръчката, ако при връщане на продукти последните погинат или се повредят и не са били застраховани от Клиета, или ако по вина на Клиента куриерската компания и/или застрахователя на пратката откаже да изплати на Бодикс стойността на погиналите/повредените при връщането продукти, или ако сумата на застрахователното обезщетение ще бъде изплатена на Клиента (а не на Бодикс).


За връщане на продукти, Клиентите може да ползват услугите на куриерска компания СПИДИ, като изпратят продуктите 'до поискване' до следния куриерски офис: София-Ами Буе, до Пирогов; адрес на офиса: гр.София, ул. Ами Буе 2; номер на офис в системата на СПИДИ: 642. При ползване на този начин на връщане Бодикс се задължава да получи пратката в дена на пристигането й в посочения офис на СПИДИ.


ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ


Цялото съдържание на Сайта, вкл. снимки, графики, текстове, дизайни и др. са собственост на Бодикс. Бодикс има право да търси отговорност по предвидените от закона начини за използване на съдържанието на Сайта включително модификация, репродукция и дистрибуция без писменото разрешение на Бодикс.ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Личните данни, получени от Бодикс при обслужване на Клиенти-физически лица се класифицира като лична и се обработва и съхранява съгласно  Политиката за поверителност


СИГУРНОСТ/АКТУАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТА


Клиентът носи отговорност относно опазване на потребителското си име/на и парола/и, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени потребителско име и/или парола, Клиентът следва незабвно да уведоми Бодикс с цел прекъсване на достъпа до профила и личната информация в него.


Клиентът се задължава своевременно да актуализира промени в адрес, телефонен номер, електронна поща. Бодикс не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане е изцяло за сметка на Клиента.


БИСКВИТКИ“


Сайтът използва „бисквитки“, (cookies) за подобряване качеството на услугите, съдържанието и промоционалните оферти, комуникирани към Клиентите. Клиентът може да деактивира събирането на „бисквитки“ (както и да изтрие вече събраните такива) от настройките на своя интернет-браузър – по свое желание и по всяко време.