Политика за поверителност


ДАННИ НА АДМИНИСТРАТОРА


Бодикс ЕООД е еднолично ограничено-отговорно дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130442954, със седалище гр. София 1612, р-н Красно Село, ул. Царево Село No 1, ет.6, ат.1; адрес на осъществяване на дейност гр.София 1606, ул. Ами Буе 2, магазин 1; телефон за връзка: 0898 625 825 (понеделник-петък: 7.30-19.30, събота: 10.00-16.00, в неделя и/или в официални празнични дни може да не се отговори на обаждане); имейл: bodix@dir.bg.


ПРЕДМЕТ


С настоящата Политика за поверителност (за краткост Политика) се уреждат взаимоотношенията между Бодикс EООД (за краткост Бодикс) от една страна и от друга посетителите (за краткост Клиенти - обхващащи регистрирани и нерегистрирани посетители на Сайта, независимо от целта на ползването/посещението на Сайта) на електронен магазин, достъпен на интернет адрес https://подарък.com (http://подарък.com) (за краткост Сайт).


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ


Настоящата Политика е част от Условията за ползване на Сайта и е разработена въз основа на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR). Посоченото законодателство предвижда правила за организациите (вкл. Бодикс) за събиране, обработка и съхраняване на лични данни. Бодикс прилага тези правила за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители и предприема необходимите мерки, за надлежно съхранение и неразкриване на обработваните и съхранявани лични данни.


Настоящата Политика е валидна за всички Клиенти на Сайта. С всяко ползване/посещение на Сайта (за разглеждане, избор и/или поръчка на продукти, както и с каквато и да е друга цел), всеки Клиент се съгласява, че се е запознал с Политиката. Бодикс си запазва правото да променя и допълва настоящата Политикаа промените влизат в сила с публикуването им на Сайта. В тази връзка всеки Клиент, при всяко ползване/посещение на Сайта, се задължава да се запознава с Политиката и/или нейните промени (ако има такива).


СЪГЛАСИЕ


С всяко ползване/посещение на Сайта, се приема, че всеки Клиент се е запознал и съгласил с настоящата Политика.


СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено физическо лице - може да са персонални: имена, и-мейл адрес, телефон, адрес за доставка, както и неперсонални: използван браузър, тип устройство, операционна система, IP-адрес. Личните данни, предоствени от Клиентите при регистрация, поръчка или получено запитване, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на Клиентите във връзка с приемане и изпълнение (доставка) на поръчкитеВъзможно е Бодикс периодично да използва лични данни за изпращане на важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила. Изпращане на маркетингови/рекламни съобщания (напр. за промоции или нови продукти) става само след изрично, предварително изразено (при регистрация в Сайта) съгласие на Клиента. Последното съгласие винаги може да бъде отменено от Клиента.


СЪХРАНЕНИЕ, ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ЗАЩИТА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ


Бодикс защитава личните данни, като взема административни, технически и физически мерки, за защита на личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Бодикс ще съхранява лични данни на Клиентите за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която тези данни са събрани и се обработват, след което те ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква тяхното задържане за по-дълъг период (напр. срок за съхранение на документи за продажба съгласно нормативната база).


Бодикс ползва хостинг услуга от СуперХостинг.БГ ООД, като личните данни на Клиентите се съхраняват надеждно съобразно политиката на нашия доставчик. Допълнителна информация можете да получите  в секция Защите на личните данни в СуперХостинг.БГ.


Освен в случаите на необходимост, във връзка с изпълнение на поръчката и доставката (напр. предоставяне на имена, телефон и адрес за доставка на куриерската компания), данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица и/или използвани за цели, различни от гореописаните. При получено надлежно искане данните могат да бъдат предоставени и на компетентните органи - напр. (но не само) полиция, прокуратура, следствени служби, данъчни органи.


Бодикс ползва услуги на Google Inc., като Google Analytics, за анализ на посещенията в Сайта и събиране на статистическа информация. Събраната информация се трансферира от Google Inc. на сървъри в САЩ. Повече за практиките на услугата Google Analytics може да се научи от общите условия на услугата (на английски) и информацията, която Google Analytics предоставя за начина, по който обрабитва лични данни (на английски език). В случай, че желаете да се отпишете от събиранне на данни от страна на Google Analytics, можете да ползвате следните инструкции (на английски език).


ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


Всеки Клиент може да провери актуалността на личните си данни, както и да ги коригира, като влезе в акаунта/профила си. Всеки Клиент може да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, да заяви корекция, възрази срещу тяхното обработване или поиска данните да бъдат изтрити („правото да бъде забравен“ съгл. GDPR), като изпрати искане в този смисъл на имейл bodix@dir.bgС оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като Бодикс си запазва правото да поиска допълнителна информация с оглед установяване идентичността на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася искането. Бодикс ще отговори на искания относно лични данни в едномесечен срок, а при необходимост от удължаване на посочения срок ще информира Клиента за удължаването, както и за причините за забавянето. В случай, че искания на Клиенти относно лични данни неоснователно или прекомерно се повтарят, или застрашават поверителността на други потребители, Бодикс може да наложи разумна такса вземайки предвид административните, комуникационните или други разходи за изпълнение на искането, както може и да откаже да предприеме действия по подобни искания. Във всички случай Клиента има право да се обърне и към Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.


СИГУРНОСТ НА АКАУНТ/ПРОФИЛ В САЙТА


Бодикс препоръчва ползването на различни потребителски имена и пароли за различните сайтове, в които клиентите се регистрират, както и ползването на сложни пароли и периодичната им смяна. Бодикс препоръчва запазване на конфиденциалността на потребителското име и парола на Клиента в Сайта за избягване на неоторизиран достъп. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени потребителско име и/или парола, Клиентът следва незабвно да уведоми Бодикс с цел прекъсване на достъпа до лични данни в акаунта/профила на Клиента в Сайта.


Дата на публикуване на настоящата Политика: 20.05.2018г.